• elektryk 3
 • Elektryk 2
 • Rozdzielnia
 • Przekaźnik
 • elektryk 4
 • Baner 1

W ramach prowadzonej działalności
oferujemy Państwu szeroki zakres usług:

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 • wykonywanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach mieszkalnych, usługowych
  i przemysłowych oraz użyteczności publicznej
 • modernizacja, konserwacja i naprawa istniejących instalacji elektrycznych
 • montaż oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • podłączenia urządzeń AGD (kuchenki elektryczne, piekarniki elektryczne, płyty indukcyjne itp.) –z wpisem do karty gwarancyjnej
 • wykonywanie przyłączy energetycznych kablowych i napowietrznych oraz montaż skrzynek licznikowych
  i budowlanych
 • montaż szaf rozdzielczych i sterowniczych

 

INSTALACJE ODGROMOWE

 • montaż nowych instalacji odgromowych
 • remonty instalacji istniejących
 • badania i pomiary instalacji odgromowych – powykonawcze i okresowe

 

SIECI TELEINFORMATYCZNE

 

INSTALACJE DOMOFONOWE I VIDEODOMOFONOWE

 

POMIARY ELEKTRYCZNE

 • badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary impedancji pętli zwarcia
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
  • pomiary rezystancji uziemienia
 • pomiary natężenia oświetlenia, w tym awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 • badania i pomiary instalacji odgromowej

Pomiary wykonujemy profesjonalnymi miernikami posiadającymi certyfikaty i aktualne świadectwa wzorcowania.
Po wykonaniu prac pomiarowo-kontrolnych wystawiamy protokół z przeprowadzonych badań i pomiarów.

 

 

uwaga na znakuObowiązujące regulacje prawne nakładają na właściciela obiektu budowlanego (również właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego) obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na 5 lat kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
i aparatów.

Osoba uprawniona do kontroli musi posiadać kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Brak ważnych przeglądów może stanowić dla towarzystwa ubezpieczeniowego podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania!